logo
fot. Ewa Poddig © Stawy Milickie

ŁOWISKO

CENNIK

ŁOWISKO WĘDKARSKIE W RUDZIE SUŁOWSKIEJ

Zakup biletów w punkcie obsługi łowiska.

W sezonie 2024 łowisko otwarte od 27 kwietnia. 

Poniedziałek – Czwartek w godzinach 7:00-15:00

Piątek – Niedziela w godzinach 7.00-19.00

W dni świąteczne łowisko czynne w godzinach 7.00-19.00

 

Telefon kontaktowy (+48) 71 75 90 886 

Cennik biletów wstępu na łowisko:

Poniedziałek – Czwartek: 15 PLN/osoba 
Piątek – Niedziela: 25 PLN/osoba 

 • osoba towarzysząca - 7 PLN 
 • wypożyczenie wędki – 20 zł
 • wypożyczenie podbieraka – 5 PLN
REGULAMIN

REGULAMIN

ŁOWISKA KOMERCYJNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYM NATURUM

 1. Właścicielem łowiska jest przedsiębiorstwo Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20.
 2. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta Polskiego Związku Wędkarskiego.
 3. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania na łowisku jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko celem uiszczenia opłaty za wstęp na łowisko oraz zabranie sadza firmowego do przetrzymywania złowionej w czasie wędkowania ryby.
 4. Obowiązuje zakaz wstępu i przebywania na łowisku osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających.
 5. Właściciel łowiska oraz inne organy upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do wykonywania poleceń uprawnionych organów (Pracownicy Spółki, Państwowa Straż Rybacka, Strażnicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Policja).
 6. Na łowisku nie stosuje się przepisów dotyczących okresów i wymiarów ochronnych ryb.
 7. Na łowisku dozwolone jest wędkowanie metodami: gruntową i spławikową z wyłączeniem spinningu. Dopuszcza się łowienie przy użyciu maksymalnie 2 wędzisk.
 8. Osoby towarzyszące obowiązuje zakaz wędkowania.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren łowiska jakichkolwiek ryb za wyjątkiem żywca.
 10. Ryby drapieżne można łowić tylko na żywca.
 11. Ryby na łowisku należy łowić według potrzeb. Bezwzględnie zabrania się wpuszczania do stawu złowionych ryb bez względu na ich wielkość i gatunek .
 12. Złowione ryby mogą zostać kupione przez wędkarzy lub zwrócone bezpośrednio po wyłowieniu do punktu obsługi łowiska.
 13. Złowione ryby podlegają opłacie zgodnie z cennikiem (cennik).
 14. Po zakończonym połowie należy zwrócić pobrane wyposażenie oraz uregulować należność za złowione ryby.
 15. Przy zejściu z łowiska wędkarz oraz osoba towarzysząca bez wezwania przygotowuje bagaż do kontroli. Kontroli podlegają wszystkie bagaże.
 16. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo kontroli osobistej, a także kontroli samochodu.
 17. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 200% wartości ryby wg cennika.
 18. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki na terenie łowiska.
 19. Przebywanie psów na terenie łowiska wymaga uzyskania zgody obsługi łowiska. Obowiązuje zakaz puszczania psów bez smyczy i kagańca.
 20. Na wyspie obowiązuje zakaz wędkowania.
 21. Właściciel łowiska nie odpowiada za zagubione mienie osób przebywających na łowisku.
 22. W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest:
  1. łowienie ryb ze sprzętu pływającego
  2. układanie złowionych ryb na piasku i trawie
  3. kąpiel w stawach
  4. zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska
  5. głośne zachowywanie się oraz zakłócanie ciszy i porządku
  6. wjazd samochodem na teren łowiska oraz parkowanie samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi
  7. niszczenie zieleni i przyrody oraz infrastruktury rybackiej i turystycznej
  8. palenie ogniska
  9. grillowanie
  10. wnoszenie własnego alkoholu na teren łowiska
  11. wychodzenie poza miejsca przeznaczone do wędkowania i turystycznego zwiedzania, w tym szczególnie na teren obrębów hodowlanych przedsiębiorstwa i rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”.
 23. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym.
 24. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A.
 25. Właściciel łowiska zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo wyłączenia w danym dniu z wędkowania z zwiedzania części łowiska, powiadamiając o tym przez ogłoszenie na łowisku i stronie internetowej.
 26. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na swojej stronie internetowej.
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 28. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.
 29. Korzystający z łowiska i łamiący niniejszy regulamin zostanie wydalony z terenu łowiska bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego wejścia. Dotyczy to także osób towarzyszących.

ZNAK

Regionalny System Promocji

Produkty i usługi należące do sieci Dolina Baryczy Poleca tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami. 

więcej informacji >>

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015